ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de relatie tussen Bowls.be en elke persoon die producten of diensten op onze website https://bowls.be/ wenst te kopen.

ARTIKEL 1 – Definities 

Bowls.be: naamloze vennootschap ingeschreven in het handelsregister onder het nummer BE0760699239, met maatschappelijke zetel te Etterbeeksesteenweg 62, 1000 Brussel, België. 

  • Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst via het platform
  • Aanbod: een selectie van producten aangeboden door de online shop die klanten via het platform kunnen bestellen.
  • Bestelling: om een bestelling op deze site te plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn en een leveringsadres in België hebben. Alle bestellingen worden gevalideerd en op beschikbaarheid gecontroleerd.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en de online shop betreffende de bestelling en de levering of afhaling van de bestelling.
  • Platforms: websites, applicaties en tools die online shops en zakenpartners ter beschikking stellen.
  • Platformdiensten: diensten en/of bedrijfsactiviteiten die door het platform aan klanten worden aangeboden, waaronder het doen van aanbiedingen.
  • Online winkel: een bedrijf dat producten en/of diensten aanbiedt via een platform met als doel deze producten/diensten aan klanten te verkopen.

Gebruiker: verwijst naar elke natuurlijke persoon die op deze site surft.

Site: verwijst naar de website die toegankelijk is via de volgende URL: https://bowls.be/

ARTIKEL 2 – Preambule en uitvoerbaarheid van de avv

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die op de Site worden gesloten. Zij hebben voorrang op alle andere voorwaarden, tenzij er vooraf afstand van werd gedaan. Indien een verkoopsvoorwaarde als onwettig, nietig of niet toepasbaar wordt beschouwd, zal deze voorwaarde als scheidbaar worden beschouwd en de geldigheid en tegenstelbaarheid van de andere voorwaarden niet beïnvloeden.

ARTIKEL 3 – Gebruik van de site 

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden van deze site, die de klant volledig en zonder voorbehoud aanvaardt bij het surfen op de site en het plaatsen van een bestelling.

ARTIKEL 4 – Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht zodra ze op de Site zijn gepubliceerd. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Als u de Site blijft gebruiken nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden, dient u het gebruik van de Site onmiddellijk te staken.

ARTIKEL 5 – Plaatsing van de bestelling en aanvaarding

De verkoop wordt geacht te zijn gesloten wanneer u de bevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. Deze bevestiging vat de elementen van uw bestelling samen, waaronder de prijs, de leveringskosten en de betalingsvoorwaarden.

Het staat de klant vrij de bestelling of de verstrekte informatie te wijzigen totdat de bestelling is betaald en aan de verkoper is doorgegeven, bestellingen kunnen worden geplaatst zonder een account aan te maken of te gebruiken.

ARTIKEL 6 – Betaling van de prijs van de bestelling

Alle op de Site vermelde prijzen zijn in euro en inclusief BTW, rekening houdend met de op de dag van de bestelling geldende BTW. De Verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen van de Producten op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de op de Site vermelde prijzen op het moment van de bestelling van toepassing zijn. Alle betalingen zijn beveiligd.

ARTIKEL 7: Intellectueel eigendom 

Alle inhoud van de Site, zoals teksten, beelden, grafieken, logo’s, iconen, software zijn beschermd door de Belgische en internationale wetten op de intellectueel eigendom.

Wij zijn de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de Inhoud van de Site. U mag de Site en de Inhoud enkel gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Elke reproductie, wijziging, verspreiding, publicatie, overdracht of exploitatie op welke manier dan ook van de Inhoud, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, is verboden.

ARTIKEL 8 – Jurisdictie en toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Site zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, België.

ARTIKEL 9 – Afhalen van de bestelling

Om een bestelling af te halen, moet de klant zich naar het gekozen verkooppunt begeven op de gekozen datum en tijdstip, en met zijn bestelnummer.

ARTIKEL 10 – Garantie en aansprakelijkheid : 

Wij garanderen dat alle op de Site verkochte producten in overeenstemming zijn met de aangegeven beschrijving en specificaties. Indien u een defect of niet-conform product ontvangt, gelieve ons onmiddellijk te verwittigen en wij zullen u een terugbetaling of omruiling aanbieden. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals verlies van winst of gegevens.

ARTIKEL 11 – Informatie en technische bijstand

Voor alle informatie of vragen met betrekking tot de werking van de site of hun account worden de klanten verzocht contact op te nemen met het volgende e-mailadres Info@bowls.be Voor alle informatie of vragen met betrekking tot hun productbestellingen, nodigen wij de klanten uit contact met ons op te nemen op het telefoonnummer dat op de site staat vermeld.